Registrácia v zozname ekonomických subjektov: Všetko, čo by ste mali vedieť | Hronček & Partners (2023)

18. marca 2021 | Autor:Hronček & Partners, s.o.r. R. Ö.

7 minút

Zápis do zoznamu podnikateľských subjektov je výhodný, ak sa chce podnikateľský subjekt pravidelne zúčastňovať verejných súťaží, pretože počas doby platnosti registrácie nemusí vypĺňať zoznam dokladov potrebných na uzatvorenie zmlúv a jeho schopnosť uzatvárať zmluvy o verejnom obstarávaní alebo rámcové dohody. Netreba si to však mýliť so zápisom do Registra partnerov verejného sektora.

Registrácia v zozname ekonomických subjektov: Všetko, čo by ste mali vedieť | Hronček & Partners (1)

Každý dodávateľ po vstupe do Adresára ekonomických subjektov (ZHS) získal štatút kvalifikovaného dodávateľa pri splnení požiadaviek na obchodovanie na elektronickom trhu.

Považujeme za dôležité, že zápis spoločnosti do Registra ekonomických subjektov nenahrádza povinnosť registrácie spoločnostiRegister partnerov verejného sektora.

(Video) [Webinar] Recent REACH Updates: What You Need to Know

Čo je zoznam obchodných subjektov?

ZHS je zoznam verejných informácií, ktorý zostavuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 v znení neskorších predpisov a je dostupný na webovej stránkeUVA, vrátane podľa § 155:

a) názov spoločnosti alebo obchodného subjektu,

b) adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska podnikateľského subjektu,

c) aktívne predmety,

d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,

e) registračné číslo,

f) zoznam dokladov podľa § 153 ods.

g) Zoznam osôb oprávnených konať v mene podnikateľského subjektu a spôsob ich činnosti.

Kto sa považuje za ekonomický subjekt?

Ekonomické subjekty uvedené v § 2 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny týchto subjektov, ktoré dodávajú tovar na trh, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby.

V ZHS sú registrované aj zahraničné firmy (sídlo/sídlo firmy mimo SR), ale proces registrácie je náročnejší nakoľko všetky dokumenty a prílohy potrebné na registráciu je potrebné získať zo zahraničnej podateľne s úradnými prekladmi daných dokumentov Previesť na slovenský. .

(Video) REACH 2018 questions and answers - everything you want to know about registering successfully

Zadajte zoznam ekonomických subjektov

Na registráciu subjektu v ZHS je potrebné splniť podmienky individuálnej účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a samotná žiadosť.

Požiadavky na prijatie ZHS sú nasledovné:

1. Spoločnosť, jej štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurátor nebol právoplatne odsúdený Európskym spoločenstvom za trestný čin sprenevery alebo poškodzovania hospodárskych záujmov, trestný čin. legalizácia príjmov z trestnej činnosti, zakladanie, plánovanie a trestné činy podporovania zločineckých organizácií, zakladanie, organizovanie alebo podporovanie teroristických organizácií, trestné činy terorizmu a niektoré formy účasti na teroristických trestných činoch súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, trestnými činmi súvisiacimi s ich hlavnou činnosťou alebo manipuláciou s nimi verejné zákazky a dražby .

Tento stav je dokázanýVýpis z registra trestov právnickej alebo fyzickej osoby, žiadosť o nahliadnutie do ZHS a výpisy z registra trestov členov orgánov právnických osôb, členov dozorných orgánov alebo oprávnených osôb obchodných subjektov - originál alebo úradne overená kópia.

2. Subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, ani voči nemu zdravotná poisťovňa neeviduje oneskorené pohľadávky podľa osobitných predpisov Slovenskej republiky ani jej sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Tento stav je dokázanýPotvrdenie od inštitúcií sociálneho poistenia a zdravotných poisťovní.

3. Subjekt nemá nedoplatky voči daňovým úradom a colniciam podľa osobitných predpisov Slovenskej republiky alebo jej sídla, miesta podnikania alebo krajiny obvyklého pobytu.

Na splnenie požiadavky je potrebné predloženiePotvrdenie od miestnych daňových úradov a colných úradov.

4. Na spoločnosť nebol vyhlásený konkurz, neprešla reorganizáciou, nebola zrušená, nevstúpila do konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo nebola zbavená konkurznej ochrany pre nedostatok majetku.

Tento stav sa musí preukázať dokumentáciouPotvrdenie miestneho príslušného súdu, obchodného registra (likvidácia, konkurz, reorganizácia).

5. Zmluvná strana je oprávnená dodať tovar, vykonať stavbu alebo poskytnúť službu.

(Video) Completeness check of REACH registration dossiers: what changes in 2023 and how you can prepare

ak o to ideFyzická osoba - podnikateľ, bude predloženýVýpis z obchodného registraa či je podnikateľobchodná spoločnosť, bude predloženýfiremná zmluva.

6. Spoločnosti nezakazuje účasť na verejných súťažiach právoplatným rozhodnutím Slovenskej republiky alebo krajiny jej sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ekonomický subjekt predložením spĺňa poslednú podmienkuštatutárne vyhlásenieOsoba oprávnená konať v mene subjektu uvádza, že nemá zákaz účasti na verejnom obstarávaní.

Ako požiadať o registráciu v adresári ekonomických subjektov

Žiadosti o registráciu je možné podávať nadosahalebov elektronickej podobe.V prípade papierových tlačív musia byť všetky prílohy k prihláške a zápisu do ZHS zaznamenané v origináloch alebo úradne overených kópiách, pričom tieto potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Pred podaním prihlášky ZHS v listinnej podobe je splatný správny poplatok vo výške príslušného poplatku66,00 eur.Prihlášku spolu so spotrebnými prílohami je potrebné odovzdať UVO osobne v Kancelárii Kancelárie alebo poštou na adresu Kancelárie.

Znížený správny poplatok, ak je žiadosť podaná elektronicky33,00 eurPrihláška aj prílohy k prihláške však musia byť zaručené elektronickým podpisom žiadateľa (podnikateľa, zákonného zástupcu podnikateľského subjektu alebo ním poverenej osoby).

V rámci zákona č.177/2018 Z.z o opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (byrokratický zákon), ktorý ukladá orgánom verejnej moci: Evidované údaje, systémy používané v ekonomických subjektochSídlo/Sídlo v SRultrafialové svetloNepýtajteL:

  • Listiny spoločnosti, výpisy z obchodného registra, prípadne iné doklady o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby od obchodných subjektov zapísaných v registri právnických osôb a podnikateľov;
  • výpis z registra trestov podnikateľského subjektu, d. H. J. Právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, členovia štatutárnych orgánov, členovia dozorných orgánov hospodárskych subjektov alebo prokurátori (občania Slovenskej republiky) zašlú žiadosť o výpis požadovaných údajov z registra trestov na adresu: orgány vyplnením zápisu výpis z prihlášky do knihy;
  • potvrdenie sociálnej poisťovne, že podnik nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
  • potvrdenie zdravotnej poisťovne, že príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu žiadne pohľadávky po lehote splatnosti;
  • Potvrdenie miestneho daňového úradu, že podnikateľský subjekt nie je dlžný na daniach;
  • Príslušný miestny colný úrad potvrdzuje, že hospodársky subjekt nemá colným orgánom nahlásené žiadne nedoplatky.

V tomto prípade upozorňujeme na povinnosť hospodárskeho subjektu vysporiadať prípadné dlžné sumy voči vyššie uvedeným orgánom.

ÚVO eviduje podnikateľské subjekty v ZHS bis15 kalendárnych dníOdo dňa podania kompletnej prihlášky na registráciu (vrátane všetkých príloh) a potvrdenia o zaplatení správneho poplatku. Informáciu o registrácii úrad zašle aj do emailovej schránky subjektu, prípadne si stav registrácie môžete skontrolovať na stránke ÚVO.

Registrácia VZHS je platná 3 rokyPotom je možné požiadať UVO o novú registráciu 60 až 30 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej registrácie. V prípade potreby preevidovania novej, aktuálnej továrne, je potrebné požiadať o predĺženie doby platnosti registrácie.

Úrad uvedený v § 182 ods. 3 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uloží hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak hospodársky subjekt poruší povinnosti podľa § 156 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 1. Hospodárska jednotka podľa §156 ods.1Povinnosť nahlásiť zmeny úradu do 30 dníOd dátumu, keď boli údaje zmenené, a zálohujte ich najnovšou dokumentáciou preukazujúcou zmenu. Podnikateľské subjekty nie sú povinné predkladať doklady podľa prvej vety pri oznamovaní zmien údajov vedených v registri podnikateľských subjektov podnikateľským subjektom, ak sú k dispozícii údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak ekonomický subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie, alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhu, musí to oznámiť úradu.

Zmeny vstupných údajov budú spoplatnené správnou sadzbou16,50 eur- v prípade písomného oznámenia o zmene resp8,00 eurv elektronickej podobe.

(Video) High Density 2022

Zoznam ekonomických subjektov nájdete na:https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html

Zákon č.343/2015 Zz o verejnom obstarávaní pozri:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210119

Registrácia v zozname ekonomických subjektov: Všetko, čo by ste mali vedieť | Hronček & Partners (2)

Hronček & Partners, s.o.r. R. Ö.

"Kvalitný obsah nevytvárajú copywriteri, ale odborníci."

Videos

1. Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici 9.2.2023
(TV SEN)
2. 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline | 25.-26.4.2022
(Mesto Žilina)
3. 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline | 14.12.2021
(Mesto Žilina)
4. 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline | 20.9.2021
(Mesto Žilina)
5. 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline | 14.12.2020
(Mesto Žilina)
6. Nulový až 10 000 dolárov s pridruženým marketingom (EXACT Blueprint pre stiahnutie)
(Millionaire Mindset - Jay Froneman)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 08/04/2023

Views: 6043

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.